Garancia

A jótállás (garancia), szavatosság
A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A Vevő által kezdeményezett garancia érvényesítés minden esetben a Vevő és az Eladó adott kereskedelmi partnere között lehetséges, melyben az Eladó a Vevő kérésére közvetítő szerepet vállalhat. Az Eladónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vevőt terheli. Az egyes árucikkekre vonatkozó garanciával kapcsolatban a Szolgáltató kereskedelmi partnerének a szabályai irányadóak.
Az Eladó jótáll azért, hogy az elektroszalon.hu portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek. Az Eladó nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz. A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza.
Az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg.
Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.
A hatályos törvények értelmében a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a termék kicserélését legfeljebb 15 napon belül elvégezze.


Egyéb jótállások (garanciák) kizárása
A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.


A felelősség korlátozása
Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az állási időből származó a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért. Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. Eladó nem felelős továbbá az alábbiakért:

 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 • A Vevő felelős az elektroszalon.hu portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért.

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az elektroszalon.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.


A viszonteladás kizárása
A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevők az elektroszalon.hu portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására.


A termék visszaszolgáltatása (A kártyabirtokos részéről felmerülő reklamáció módja és kezelése):
A Vevőnek 14 naptári nap áll rendelkezésre arra, hogy indoklás nélkül elálljon a vásárlástól. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül).
A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

 • Az Eladó utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.
 • Elállás esetén az Eladó a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, hordott, stb.)
 • Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vevő részére.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre vonatkozó szoftver esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta.
A vásárlástól való elálláshoz a Vevő e-mailben tájékoztatja igényéről az Eladót. Az adatok megadása és az igény beérkezése után az Elektroszalon munkatársai felveszik a kapcsolatot a vásárlóval és tájékoztatják a részletekről.

Jótállás, garancia:
A Fogyasztóvédelmi Törvény előírásainak megfelelően a 10.000 Ft bruttó ár feletti tartós fogyasztási cikkeket minden esetben legalább egy év jótállással forgalmazzuk. Esetenként a jótállás ennél hosszabb is lehet. Erről tájékozódhat áruházunkban a termékek főlapján, illetőleg a termékekhez csatolt jótállási jegyen.
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, jelen jótállási jegyen feltüntetett új a Laptopszalon Kft. a vásárlás napjától számítva 12 hónapig a (151/2003. (IX.22.) kormányrendelet alapján kötelező jótállást vállal a termékre, mely a számla ill. a garanciajegy. Az alkatrészek cseréjével a garancia idő nem hosszabbodik meg.
A hatályos törvények értelmében a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Egyéb feltételek
Az Eladó által üzemeltetett elektroszalon.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus- és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Jogszabályi háttér:
A fogyasztói jogok érvényesítésével kapcsolatos alapvető információk (lehetséges vitarendező fórumok: bíróság, mediátor, gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek).

 1. Jogorvoslat az elektronikus kereskedelemben
 2. Az elektronikus kereskedelem megismeréséhez szükséges alapvető jogszabályok
 3. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 4. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 5. 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 6. 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 7. 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről